ხიდი სოციალური ინკლუზიისთვის

https://www.facebook.com/BRIDGEsocialinclusion

“ხიდი სოციალური ინკლუზიისათვის“ მისიაა ხარისხიანი მომსახურებების მიწოდება განვითარების რისკის, შეზღუდული ან/და დამატებითი საჭიროების მქონე ბავშვების/მოზარდების განვითარებისა და განათლების, მათი სოციალური ინკლუზიისა და ოჯახების კეთილდღეობისათვის, მაღალკვალიფიციური სხვადასხვა დისციპლინის სპეციალისტთა გუნდის მიერ. ამჟამად ორგანიზაცია ემსახურება 170-მდე განსაკუთარებული საჭიროების მქონე სხვადასხვა ასაკის ბავშვსა თუ მათ მშობლებს.